Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

H «DietPraxis» έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Η επίσκεψη στον ιστότοπό μας και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του, όπως η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων στην παρούσα Δήλωση πρακτικών. Περαιτέρω, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συνδέεται άρρηκτα με τους «Όρους Χρήσης» και πρέπει να λογίζονται ως ενιαίο σύνολο, κατά την ανάγνωση και ερμηνεία τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής εν όλω ή εν μέρει της παρούσας δήλωσης, παρακαλείστε να σταματήσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή/και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας.

1) Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και δικαίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των διατάξεων του Ν. 2779/1999 «Για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», του Ν. 3471/2006 «Για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών», του Ν. 3917/2011 «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Προσωπικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EU-ECDirective) και της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ (ePrivacyDirective),και ιδίως της Οδηγίας 680/2016και του Κανονισμού 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation-GDPR).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016, λαμβάνοντας όλα τα προσήκοντα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια προς την κατεύθυνση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Περαιτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι διατάξεις και εν γένει τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Ενδεικτικώς ορίζονται ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα τους ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραόταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας.

Η εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν ευθύνεται για τους ισχύοντες όρους υπό τους οποίους συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας από άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους μπορεί να ανακατευθύνεστε διά μέσω συνδέσμων από τον ιστότοπό μας.

2)Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Protection Officer), σύμφωνα με τους ορισμούς της παρούσας δηλώσεως,ορίζεται ο/η κάτωθι:

Όνομα: Αγγελική Μακρή
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944225277
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected]
Διεύθυνση: Κόνιαρη 45

3) Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Για την περιήγηση στον ιστότοπό μας δεν απαιτείται οιουδήποτε είδους εγγραφή. Για τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα, με την καταχώρηση των στοιχείων σας.

Η εταιρία συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τόσο προσωπικά δεδομένα (λ.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και ούτω καθεξής) όσο και τα απαιτούμενα για τη διενέργεια της συναλλαγής οικονομικά στοιχεία και στοιχεία τιμολόγησης (στοιχεία χρεώσεων, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, στοιχεία εξόφλησης των λογαριασμών και ενδεχόμενες οικονομικές εκκρεμότητες συνδρομητή κ.λπ.), όπως επίσης και στοιχεία χρήσης του ιστότοπου και διαδικτυακής δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Ρητά δε, δηλώνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Πελάτη στην ειδική φόρμα του ιστοτόπου μας υπέχει θέση συναίνεσης για τη συλλογή, επεξεργασία, χρησιμοποίηση και αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, κατά τους ειδικά οριζόμενους στο παρόν όρους. Δηλώνεται επίσης ότι η προηγούμενη δοθείσα συγκατάθεση του Πελάτη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με γνωστοποίησή του απευθυνόμενη στην Εταιρία, υποβαλλόμενη, είτε διά ζώσης, είτε διά τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

4) Χρήση προσωπικών δεδομένων

Toκέντρο πραγματοποιεί επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για:

Ι. Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του “μεταβολικού ελέγχου”, της “βιοανάδρασης”, της “νευροανάδρασης(SCENAR)”, της “λεμφικής αποτοξίνωσης”, της “αλκαλοποίησης (EPTD)”, της “φωτοθεραπείας” και του “φωτοβελονισμού”,

ΙI. Την παροχή πληροφοριών γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα), προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, οι οποίες δεν εντάσσονται στη μεταξύ μας συμφωνία, υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο που βρίσκεστε, όταν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές (δεδομένα θέσης), αλλά και την επικοινωνία με μηνύματα σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα ή υπηρεσίες.

ΙII.Την επικοινωνία για τη γνωστοποίηση προσφορών ή προωθητικών ενεργών βάσει του τρόπου χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Ο τρόπος χρήσης περιλαμβάνει τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα, τα δεδομένα θέσης και τις πληροφορίες πλοήγησης (σημειωτέον ότι δεν θα λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, εφόσον το επιλέξετε).
Την τιμολόγηση για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή τηνολοκλήρωση της εξόφλησης των λογαριασμών σας.
Την απάντηση στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση του δικτύου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

5) Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται, χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται:

I. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ημερομηνία γεννήσεως και Α.Φ.Μ. πουπαρέχετε εσείς οι ίδιοι, είτε με τη συμπλήρωση και υπογραφή αίτησης είτε με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, αφορούν τις επικοινωνίες σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως, καταχωρείτε εσείς οι ίδιοι με την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου της εταιρίας, κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), κατά την αγορά υπηρεσιών της εταιρίας, αφορούν καταγγελίες ή/και παράπονα δικά σας ή/και τρίτων σε αρμόδιες διοικητικές, αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές,

II. Οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της εταιρίας, στοιχεία εξόφλησης λογαριασμών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας, στοιχεία τα οποία αφορούν αμφισβητήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες συνδρομητών, iii.Πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.

III.τα αφορώντα στην αγορά και εξόφληση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

V. Τις απορρέουσες από τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών προτιμήσεις του εκάστοτε πελάτη, είτε γνωστοποιημένες από τον ίδιο είτε συναγόμενες από εμάς.

VI.Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποιήσεως, όπως MACaddress, IPaddress κ.λ.π.

6) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο εφαρμογής και εκτελέσεως της παρούσας δηλώσεως και σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό:

I. Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στην ιστοσελίδα μας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται κατά το χρόνο της εγγραφής για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, εγγραφή στις υπηρεσίες μας, αποστολή υλικών ή αίτηση επιπρόσθετων υπηρεσιών. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε φόρμες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, αν και δεν χρειάζεται να ανταποκρηθείτε σε αυτές. Λεπτομέρειες για τις επισκέψεις σας στο site μας.

II. για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ………………..

III.Υποστήριξης και επίλυσης αποριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Για τους ανωτέρω σκοπούς και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) η εταιρία δύναται να διατηρεί κλήσεις των συνδρομητών με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και με το Τμήμα Πωλήσεων, οι οποίες διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται στο νόμο.

7) Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε τρίτους

Δηλώνεται ρητά ότι η Εταιρία κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στο πλαίσιο διαφυλάξεως της ιδιωτικότητάς σας.Τονίζεται ότι η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα κατά τη μετάδοση μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας προσωπικών σας στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητά σας. Ενδεικτικώς αναφέρονται ως μέτρα προστασίας, η χρήση κρυπτογράφησης, η χρήση firewalls (τείχη προστασίας) και εξειδικευμένων συστημάτων ανίχνευσης, που αναγνωρίζουν ενδεχόμενες απόπειρες να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Εντούτοις, δηλώνεται ρητώς ότι η Εταιρία μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία, για να ανταποκριθεί σε αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό επιβάλλεται από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή από δικαστικές αποφάσεις.Ιδίως,

 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
  Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό της εταιρίας
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
  Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.

8) Μητρώο του αρ. 11 Ν. 3471/2006

Σύμφωνα με το Ν. 3471/2006 η εταιρία υποχρεούται να καταχωρεί τους αριθμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της που δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για εμπορική προώθηση προϊόντων στο Μητρώο του αρ. 11, το οποίο είναι διαθέσιμο σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Αντιστοίχως συλλέγει κάθε μήνα τα Μητρώα του αρ. 11 των λοιπών παρόχων για να αποκλείσει τους εν λόγω καταχωρημένους αριθμούς από τις τηλεφωνικές κλήσεις για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον δεν έχει λάβει ειδική προς τούτο αντίθετη δική σας συγκατάθεση ή εφόσον δεν συντρέχει έτερος νόμιμος λόγος επεξεργασίας.

9) Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα, που κρίνεται απαραίτητο προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους, εφόσον το αίτημα για διαγραφή υποβληθεί νωρίτερα. Ρητώς εξαιρούνται από τα προαναφερθέντα, οι περιπτώσεις που ο νόμος ή τυχόν δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικό χρόνο διατήρησης των Δεδομένων.

9) Υποχρεώσεις και δικαιώματα του χρήστη

Ως προς τα Προσωπικά σας Στοιχεία, έχετε τις κάτωθι αναφερόμενες υποχρεώσεις και δικαιώματα.

α) Υποχρεώσεις: Με την χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε ότι έχετε υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που ζητούνται από την Εταιρία κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού. Περαιτέρω, αποδέχεστε ότι υποχρεούστε να παρέχετε αληθή, πλήρη και ακριβή στοιχεία, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σας ζητηθούν.

β) Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή, δυνατή είναι η επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου να εξηγήσουμε επακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Περαιτέρω έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: αν θεωρείτε ότι θίγεται ή δεν διασφαλίζεται η προστασία των Προσωπικών σας Στοιχείων, (για περισσότερες πληροφορίες: www.dpa.gr).
 • Δικαίωμα πρόσβασης: ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των τηρούμενων Στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: εάν θεωρείτε ότι τα τηρούμενα δεδομένα δεν είναι ακριβή, δύναστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, να αιτηθείτε μπορείτε να προβούμε σε διαγραφή των τηρούμενων στοιχείων.
 • Δικαίωμα φορητότητας: κατόπιν αιτήματός σας και υποδείξεως οργανισμού, μπορείτε να ζητήσετετη διαβίβαση των δεδομένων σας στον προαναφερθέντα οργανισμό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: δυνατή οποιαδήποτε στιγμή είναι η εναντίωση στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και συνακόλουθα η αναστολή επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού: δυνατή είναι η εξαίρεση από τη λήψη προωθητικών e-mail, τηλεφωνημάτων κ.λπ., οποτεδήποτε επιθυμείτε.

Η ενάσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων είναι δυνατή είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε κατόπιν αποστολής e-mail, ή με τη χρήση άλλου συναφούς μέσου, αποδεικνυόμενης ωστόσο της ταυτότητάς σας με τη χρήση όλων των πρόσφορων και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

10) Επικοινωνία

Η Εταιρία καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια, σχετιζόμενα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εν γένει με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω e-mail στο [email protected].