ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Αγγελική Μακρή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κόνιαρη 45, Αμπελόκηποι, 11471, Αθήνα

E-MAIL : [email protected]

ΤΗΛ : 2155151307

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προσέλευση του πελάτη στο κέντρο μεταβολικών, διατροφικών και συμπληρωματικών θεραπειών Diet Praxis και πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, συλλέγονται οι εξής πληροφορίες:

 • Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, η φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη, το τηλέφωνο επικοινωνίας, οι ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο, που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών του κέντρου.
 • Τους λόγους της επίσκεψης και της αγοράς υπηρεσιών από το κέντρο DietPraxis, περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών σχετικά με την ψυχική και σωματική κατάσταση του πελάτη που είναι απαραίτητες για την επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας.
 • Η τήρηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες δύνανται να επικαιροποιηθούν, σε κάθε επίσκεψη, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των διαχειριστών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΔ 39/2009 και διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του πελάτη.
 • Η επεξεργασία των ως άνω πληροφοριών είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη, τη δυνατότητα επικοινωνίας, την έκδοση φορολογικών παραστατικών, τον προσδιορισμό των αναγκών παροχής υπηρεσιών και την παρακολούθηση της σωματικής υγείας
  του πελάτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
 3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να  ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
 6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη»-άρθρο 17 Κανονισμού)
 7. Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία (άρθρο 20 του Κανονισμού)

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία και δεν συνεργάζονται με αυτήν.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μέσω e-mail με την Εταιρία.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.

Το κέντρο DietPraxis έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διαφύλαξη των παραπάνω δεδομένων με τη χρήση ασφαλών και νόμιμων λογισμικών και κατάλληλων κωδικών ασφαλείας.

Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών υγείας, το κέντρο DietPraxis δύναται να αποστέλλει μηνύματα, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά των επισκέψεων του πελάτη ή για υπενθύμιση των προγραμματισμένων επισκέψεων, ενώ
προσωπικά στοιχεία του δύνανται να επεξεργαστούν συνεργάτες του κέντρου χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωσή του πελάτη.

Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως, με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση DietPraxis, Κόνιαρη 45, Αμπελόκηποι 11471 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1- 3, Αθήνα).